FotoFolio

William Eggleston: Las Vegas, 1965-68 Postcard

Sold out

FotoFolio

William Eggleston: Las Vegas, 1965-68 Postcard

Sold out
  • Description

Postcard taken from a William Eggleston photograph.

Artist: William Eggleston
Publisher: Fotofolio
Size: 6 x 4
Notes: standard postcard